Polska institutets integritetspolicy

Polska institutets integritetspolicy

 

I enlighet med artikel 13 och 14 i Europaparlamentets och Europeiska rådets förordning  2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) vill vi informera om följande:

 

1. Personuppgiftsansvarig (enligt GDPR art 4 punkt 7) är Polska institutet i Stockholm med säte i Stockholm på Mosebacke torg 4, organisationsnummer 502048-6790.

 

Kontaktuppgifter till Polska institutet:

postadress: Mosebacke torg 4, 116 46 Stockholm

e-postadress: info@polskainstitutet.se

 

2. Dina personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i artikel 6 och 7 i GDPR för att Polska institutet i Stockholm ska kunna utföra följande:

 • sända information om sin verksamhet
 • sända information om kulturhändelser
 • sluta avtal och göra beställningar
 • förbereda och genomföra institutets evenemang
 • genomföra administrativa och bokföringsmässiga åtgärder
 • på lämpligt sätt anpassa institutets kommunikation
 • uppfylla institutets juridiska skyldigheter
 • analysera marknadsföringens effektivitet
 • administrera deltagandet i våra evenemang
 • samt i forsknings- och arkiveringssyfte

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du medvetet och frivilligt till att Polska institutet hanterar och använder dessa uppgifter i sådant syfte som framgår av institutets verksamhet.

 

3. Den personuppgiftsansvarige hänvisar särskilt till:

 • fullgörande av rättsliga förpliktelser (GDPR artikel 6, punkt 1 c): ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.”
 • skydd av den registrerades grundläggande intressen (artikel 6 punkt 1 d): ”Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.”
 • rättsligt grundat intresse (artikel 6 punkt 1 e):”Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.”

 

4. Dina personuppgifter kommer att bevaras under så lång tid som lagstiftningen föreskriver och kommer att arkiveras enligt gällande regler.

 

5. Endast personer som auktoriserats till detta av den personuppgiftsansvarige har tillgång till uppgifterna.

 

6. Personuppgifterna skyddas enligt föreskrifterna i GDPR och får inte tillgängliggöras till tredje part som inte har rätt att ta del av dem, och kommer inte heller att överlämnas till tredjeland som inte kan garantera skydd av personuppgifter som är minst lika omfattande som enligt reglerna i GDPR. Personuppgifterna kan överlämnas till tredjeland endast när det finns en skyldighet till detta enligt polsk eller EU-lag och enligt föreskrifterna i GDPR art 44-46.

 

7. I fall där inga andra regler gäller har du rätt att kontrollera behandlingen av dina personuppgifter enligt GDPR art 15-19 och 21, särskilt gäller det rätten att:

 • få tillgång till sina personuppgifter och möjlighet att rätta dem, radera dem eller begränsa behandlingen av dem;
 • invända mot behandling av personuppgifterna och, i fall där samtycke tidigare har givits, rätt att återkalla samtycke. Utnyttjande av rätten att återkalla samtycke påverkar inte den behandling som förekommit innan samtycket återkallades.
 • flytta personuppgifter.

 

8. Dina personuppgifter kommer inte att bli föremål för automatiserad behandling som har rättsliga följder för dig eller påverkar dig i betydande grad. Personuppgifterna kommer inte heller att bli föremål för profilering.

 

9. Du har rätt att inge klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

 

 

« Tillbaka
      
Website Security Test