Program/Wydarzenia
Społeczność
Praktyki

PRAKTYKI W INSTYTUCIE POLSKIM W SZTOKHOLMIE

Jeśli jesteś...

... osobÄ… lubiÄ…cÄ… wyzwania, kreatywnÄ…, samodzielnÄ… aczkolwiek umiejÄ™tnie pracujÄ…cÄ… w grupie, wykazujÄ…cÄ… siÄ™ zaangażowaniem oraz chÄ™ciÄ… rozwoju, zainteresowanÄ… zarówno kulturÄ… szwedzkÄ… jak i polskÄ…...

... to masz możliwość odbycia interesujÄ…cych praktyk studenckich/ praktyk absolwenckich lub wolontariatu, podczas których bÄ™dziesz miaÅ‚a/miaÅ‚ szansÄ™ pracować z prężnym, kreatywnym zespoÅ‚em, zdobyć doÅ›wiadczenie z dziedziny komunikacji, PR, pracy nad realizacjÄ… projektów kulturalnych, a przede wszystkim - wykazać siÄ™ wÅ‚asnÄ… inicjatywÄ…. OdbywajÄ…c praktykÄ™ w Instytucie Polskim uzyskasz również możliwość poznania wielu ciekawych postaci polskiego oraz szwedzkiego Å›wiata kultury.

PRAKTYKI STUDENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie studentem min. III roku studiów* na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarzÄ…dzania, public relations, dziennikarstwo, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
(* dotyczy również studiów podyplomowych oraz doktoranckich.)
- znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od nastÄ™pstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki studenckie w Instytucie Polskim sÄ… bezpÅ‚atne; odbywajÄ… siÄ™ przez caÅ‚y rok kalendarzowy w peÅ‚nym wymiarze godzin przez okres jednego miesiÄ…ca lub w niepeÅ‚nym wymiarze godzin przez okres dwóch miesiÄ™cy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów zwiÄ…zanych z podróżą, wyżywieniem, itp.


CV, list motywacyjny oraz wypeÅ‚nione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyÅ‚ać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczÄ™cia praktyk)

Dokumenty do pobrania:


1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych


PRAKTYKI ABSOLWENCKIE:

Wymagania formalne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie absolwentem szkoÅ‚y policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarzÄ…dzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych.
- od ukoÅ„czenia studiów nie minęło wiÄ™cej niż 5 lat
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego.
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od nastÄ™pstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Praktyki absolwenckie w Instytucie Polskim mogÄ… odbywać siÄ™ bezpÅ‚atnie lub odpÅ‚atnie (decyzjÄ… Dyrektora placówki).
Praktyki odbywają się przez cały rok kalendarzowy w pełnym lub w niepełnym wymiarze godzin, 1-3 miesięcy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów zwiÄ…zanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypeÅ‚nione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyÅ‚ać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczÄ™cia praktyk)

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych


WOLONTARIAT:

Wymagania formalne:


- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
- bycie studentem lub absolwentem studiów na kierunkach kulturoznawczych, filologicznych, marketingu i zarzÄ…dzania, public relations, literaturoznawczych lub innych kierunków humanistycznych
- dobra znajomość języka szwedzkiego, polskiego i angielskiego.
- posiadanie aktualnego ubezpieczenia od nastÄ™pstw nieszczęśliwych wypadków (NFZ, ISIC, Karta Euro 26 lub inne) 
- podpisane oświadczenie o niekaralności (załącznik)

Wolontariat  w Instytucie Polskim jest bezpÅ‚atny; odbywa siÄ™ przez caÅ‚y rok kalendarzowy maksymalnie przez okres 3 miesiÄ™cy.

IP nie zapewnia zakwaterowania oraz  nie ponosi kosztów zwiÄ…zanych z podróżą, wyżywieniem, itp.

CV, list motywacyjny oraz wypeÅ‚nione dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysyÅ‚ać na adres: info@polskainstitutet.se (nie później niż 45 dni przed planowanym terminem rozpoczÄ™cia wolontariatu)

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz aplikacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności

Czytaj: Regulamin praktyk oraz wolontariatu w MSZ i placówkach zagranicznych

« Powrót